Surcharge 50 on 48 Yen - Japan - Surcharge 90 on 60 Yen, Vienna type

Tokyo 1.4.1959 Tokyo 1.4.1959 Tokyo 22.5.1959
Omori, Tokyo 20.6.1959 Susaki, Kochi 1.7.1959 Kunaichonai, Tokyo 10.7.1959
Setamaya, Tokyo 21.7.1959 Shiboya, Tokyo 7.8.1959 Osaka 9.10.1959
Nagoya 16.11.1959 Shizuoka 9.1.1960 Aizuwakamatsu, Fukushima 11.12.1960

Kokura, Fukuoka 17.1.1961 Surcharge in manuscriptFor any further information re this webpage, please contact
Hálfdan Helgason, Kópavogur, Iceland